Θέλω Από τον Δήμο μου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Βασίλειος Γκόλιας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων

Στον κ. Βασίλειο Γκόλια του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 16, 16.1 και 16.2 , του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
 • Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15, 15.1 & 15.2, του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, καθώς και
 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των αντίστοιχων τμημάτων του όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 19, 19.1 & 19.2, , του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
Μιχαήλ Γκίκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης,

Στον κ. Μιχαήλ Γκίκα του Κυριάκου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου όπως περιγράφονται στο Άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επισκευών και Συντηρήσεων Έργων Αυτεπιστασίας, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 17.2, παραγ. Γ του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
Ελευθέριο Κώστας, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στον κ. Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου, καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως περιγράφονται στο άρθρο 16.3 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και την υπογραφή των αποφάσεων:
  • Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΟΕΥ.
  • Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
  • Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων
  • Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
  • Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • Την ευθύνη θεμάτων του Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης, Προσέλκυσης Επενδύσεων και Τουρισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ.
 • Την ευθύνη θεμάτων του Γραφείου Στήριξης του Πρωτογενή Τομέα εκτός της αρμοδιότητας του Προγράμματος Παρακολούθησης Αδέσποτων και την εποπτεία της λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων (άρθρο 12, του Ο.Ε.Υ.).
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου.

Απόστολος Τζώρτζης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Στον κ. Απόστολο Τζώρτζη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως περιγράφονται στα άρθρα 18, 18.1 και 18.2, του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και των αντίστοιχων Γραφείων της, εκτός της Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων και του Γραφείου Κίνησης και Οχημάτων.
 • Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου.

Ηλίας Λώλης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ποιότητας Ζωής

Στον κ. Ηλία Λώλη του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Ποιότητας Ζωής μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

 • Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδιαίτερα την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης του Δήμου.

 

Γεράσιμος Φουσέκης, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας

Στον κ. Γεράσιμο Φουσέκη του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργεία της Αυτεπιστασίας και ειδικότερα του Γραφείου Επισκευών και Συντηρήσεων Έργων Αυτεπιστασίας του Τμήματος Επίβλεψης και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 17.2 παρ. Γ του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας, Αδέσποτων Ζώων και Κίνησης και Οχημάτων με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στα άρθρα 18 &18.1 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 • Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων όπως προβλέπεται στην σχετική παράγραφο του άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech